Контактні телефони:(03634)2-60-42(068)14-70-595

Договір оферти

ПП “Сімейний медичний центр Родолад”, іменований надалі «Виконавець», в особі директора Босик Тетяни Петрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку і фізична особа, яка звернулася до Медичного центру для отримання косметологічних послуг (далі – Замовник), уклали цей Публічний договір про надання косметологічних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надавати на платній основі необхідні косметологічні послуги, а Замовник добровільно приймає на себе зобов’язання оплачувати надані косметологічні послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором;

1.2. Виконавець в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику косметологічні послуги на підставі усного або письмового звернення Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані косметологічні послуги.

2. Права і обов’язки Сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати кваліфіковані косметологічні послуги;

2.1.2. У будь-який момент відмовитися від продовження процедур з оплатою фактично наданих послуг;

2.1.3. Замовник має право на отримання інформації про вартість наданих послуг на будь-якому етапі (за винятком вихідних та святкових днів);

2.1.4. Отримувати відомості про кваліфікацію фахівців;

2.1.5. Самостійно, після узгодження з досвідченим фахівцем, купувати витратні матеріали та косметологічні засоби, за якість яких Виконавець відповідальності не несе;

2.1.6. Отримувати в доступній для нього формі наявну інформацію про методи проведення косметологічних послуг;

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Оплатити вартість наданих послуг;

2.2.2. Виконувати вимоги, що забезпечують якісне надання платних косметологічних послуг, включаючи повідомлення необхідних для цього відомостей;

2.2.3. Ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку Медичного центру і дотримуватися їх;

2.2.4. Виконувати призначення фахівця Медичного центру;

2.2.5. Повідомляти провідному спеціалісту всі відомості про стан свого здоров’я;

2.2.6. У разі будь-яких змін в стані здоров’я негайно повідомляти про це відповідному фахівцю;

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Визначати тривалість лікування, обсяг косметологічних послуг;

2.3.2. При необхідності залучати для надання косметологічних послуг сторонніх виконавців і співвиконавців за погодженням із Замовником;

2.3.4. Виконавець має право розірвати договір у разі порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Медичного центру;

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надавати Замовнику косметологічні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

2.4.2. Ознайомити відвідувача з правилами внутрішнього розпорядку Медичного центру.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Замовник оплачує косметологічні послуги згідно усних або письмових домовленостей, затвердженим Виконавцем;

3.2. Вартість кожної косметологічної послуги визначається згідно вартості сертифікату придбаного на сайті або в медичному центрі;

3.3. Оплата наданих косметологічних послуг здійснюється Замовником в день надання косметологічної послуги або до початку надання косметологічної послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

3.3.1. Шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу Медичного центру;

3.3.2. Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки через систему liqpay на сторінках сайту;

3.4. Вартість послуг може бути збільшена за погодженням із Замовником у разі надання Замовнику додаткових послуг, в тому числі і на прохання Замовника;

3.5. При не своєчасному відвідуванні і без попередження за 3 години, про неможливість прийти на сеанс, Медичний центр скасовує проведення процедури, без можливості повернення грошових коштів.

4.Порядок надання та приймання-передачі послуг

4.1. Приймання-передача наданих косметологічних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Замовника шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих косметологічних послуг в офісі медичного центру;

4.2. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі;

4.3. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, косметологічна послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником;

4.5. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду;

4.6. Якщо Замовнику Виконавцем надано декілька косметологічних послуг, Виконавець має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих косметологічних послуг;

4.7. Замовник підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно чинного законодавства;

5.2. Виконавець не несе відповідальності у випадках:

– Виникнення ускладнень з вини Замовника (невиконання призначень провідного спеціаліста, несвоєчасне повідомлення про виниклі відхиленнях і порушеннях в стані здоров’я та ін.);

– Припинення косметологічної послуги за ініціативою Замовника.

6. Конфіденційність

6.1. Виконавець зобов’язується зберігати в таємниці інформацію про факт звернення Замовника, стан його здоров’я, діагноз його захворювання й інші відомості, отримані при наданні послуг;

6.2. За згодою Замовника або його законного представника допускається передача відомостей іншим особам, зазначеним Замовником або його законним представником.

7. Терміни виконання

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання, або оплати послуг на сторінках сайту і до повного виконання сторонами своїх зобов’язань;

7.2. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем косметологічних послуг, зазначених в Переліку косметологічних послуг (Додаток No1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною);

7.3. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням косметологічних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору;

7.4. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Виконавцем, зокрема підписаний Замовником;

7.5. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця, тощо);

8.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи);

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

9. Додаткові умови

9.1. Замовник повідомлений про порядок отримання косметологічних послуг;

9.2. Сума витратних матеріалів і косметологічних препаратів, придбаних Замовником самостійно, в рахунок наданих косметологічних послуг не включається;

9.3. Згода Замовника на проведення послуги і факт її отримання одночасно означає і згоду Замовника на оплату цієї послуги;

9.4. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються:

9.4.1. На офіційному веб-сайті Виконавця: rodolad-med.com.ua;

9.4.2. На паперових носіях у відділеннях Виконавця;

9.5. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях у відділеннях Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій;

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України;

10.3 Придбанний сертифікат не підлягає поверненню.

Виконавець ____________                                                                           Замовник _____________